درس سوم

کارآفرینان دست به اقدامات بزرگ می زنند. کوچک اقدام نمی کنند. منتظر تایید دیگران نیستند، جلو میروند، فیدبک دریافت می کنند و به کارشان ادامه میدهند. آنها نگران خروجی کار نیستند، مرتب کارهای بزرگ می کنند، از شکست نمی ترسند، چون شکست به معنای کسب تجربه برای آنها می باشد.

نظرات بسته شده است.