مرور برچسب

باور

روش تغییر باورها

باورها چیست؟ باورها به آن دسته افکاری گفته می‌شود که سازنده سرنوشت و زندگی ما هستند. رفتار و زندگی ما بر اساس عادت‌ها و باور های ما ساخته می‌شوند. باورها نقش اساسی در زندگی ما ایفا می‌کنند. باورهای خوب زندگی ما را به سمت موفقیت و شادی پیش…